دانلود مقاله جامعه شناسی نفاق در قرآن

چکیده

فرهنگ و نظام اجتماعی –سیاسی اسلام ،در جریان رشد و پویایی خویش همواره در معرض خطراتی بوده و می باشد . باتوجه به تاریخ اسلام و متون دینی می توان دریافت ،گاهی خطراتی که از درون فرهنگ و نظام اسلامی را در معرض آسیب قرار داده است با اهمیت تر از تهدیداتی است که ازبیرون با آن مواجه بوده است . بنابراین در صورت موفقییت نیروهای خطرساز درونی، ضربه های کاری تری وارد می آورند .

توضیح اینکه: با دقت در مشاهدات اجتماعی چنین نتیجه گیری می شود که برخی انسانها بر شخصیت واقعی خویش روکش ایمان کشیده و دینداری را ابزاری جهت دنیا محوری خود قرار داده اند ، و چون از بیشتر راهکارهای اجتماعی نظام اجتماعی –سیاسی جامعه اطلاع دارند و می توانند مشکلاتی جدی در مسیر رشد و پویایی فرهنگ اسلامی ایجاد کنند .در فرهنگ دینی به اینگونه افراد منافق گفته می شود .

نفاق مشکلی است که اسلام از ابتدای ظهور با آن مواجه بوده است و در قرآن و روایات جزء های آن بارها مورد تأکید قرار گرفته است . از اینرو بهترین روش جهت رفتار شناسی و درنتیجه کنترل این قشر از جامعه برسی متون مذهبی و دینی است که در این برسی ارجحیت با قرآن می باشد.بنابراین با توجه به خطرهایی که از ناحیه این گروه جامعه را تهدید می کند، شناخت کنش های منافقان در   عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی می تواند به شناخت ساخت نظام کنش منافقان و روابط اجتماعی آنها در عرصه های مختلف و تعیین چگونگی واکنش منافقان نسبت به قضایای مختلف، کمک کند . بنابراین سعی ما در این پژوهش این است که با توجه به آیات قرآن از ویژگی های این گروه و راه های کنترل خطرات آنها آگاه شویم و سپس تحلیلی جامعه شناسانه از نوع رفتار و عملکرد منافقان ارائه دهیم. علاوه بر این استخراج مفاهیم اجتماعی قرآن پیرامون موضوع مورد پژوهش از نکات مثبت پژوهش می باشد .

فهرست مطالب

مقدمه

موضوع پژوهش:

بیان مسئله

هدف و ضرورت

فصل دوم : ادبیات پژوهش

الف: بیان مفاهیم

مقدمه

۱-مفهوم سیستم

-مفهوم فراگیر سیستم اجتماعی

۳-مفهوم رفتار behavior

۴-مفهوم عمل(action) ، عمل اجتماعی(social acion) و تعامل اجتماعی(

-هنجار (norm)

۷- توجه مجدد به چهارچوب عمل :

۸- تعریف کنش اجتماعی:

– عناصر کنش اجتماعی:

۱۰ -کنش متقابل:

– سنخ اجتماعی

۱۳- نظام اجتماعی:

فرایند دو گانه نظام اجتماعی:

۱۴- قشر اجتماعی

۱۵- نظامهای قشر بندی اجتماعی :

۱۱- نقش اجتماعی

– مفهوم نفاق

ب-پیشینه تحقیق

۱-اخلاق در قرآن

۲-سیمای نفاق در قرآن۱

– پیامبر و منافقین

– دشمنان دوست نما۱

علائم و نشانه های منافق

– منافق و منافقین۱

رفتار منافقان در لباس پیمان شکنان

۱ سیمای نفاق در قرآن

۱ – سبحانی ، جعفر ، دشمنان دوست نما در تفسیر سوره منافقین ، نشر قیام – قم

۱ هاشمی ، ع ، منافق و منافقین ، پیام آزادی ، شهریور ۵۹

-اسلام مکتب مبارز و مولد۱

۷-اخلاق از دیدگاه قرآن و عترت۲

۸-نفاق یا کفر پنهان۳

۹-فرهنگ واژه اخلاق در قرآن۱

۱۱-گذری بر سوره حشر۳

-سی و دو سخنرانی پیرامون سوره حشر۲

مصباح الشریعه۴

-رساله قلع الغیبه۵

۱۴-نبوغ حافظ شیرازی۶

فصل سوم : روش تحقیق:

روش پژوهش:

-۲-تحلیل درونی

۱-۱-۲-خصیصه عقلانی

۱ بازرگان ، مهدی ، اسلام مکتب مبارزه و مولد

۲ فرید تنکابنی ، مرتضی- سجادی محمد صادق – دفترنشر فرهنگ اسلامی و چاپ هشتم ۱۳۷۶

۳ نیکنام ، محمد کاظم

۱ شعار ، جعفر ، انتشارات آیت ۱۳۷۵

۳ نوزری ، محلی ، چاپ اول ، بهار ۱۳۷۰

۲ مصطوی ، حسن .

۴ نشر موسسه علمی للمطبوعات ، بیروت ، لبنان ، چاپ سوم ، ۱۴۱۳ ه،ق . ۱۹۹۲ م .

۵ مظاهری نجفی

۶ نورنعمت الهی ، رضا ۱۳۴۶ .

۲-۱-۲:خصیصه ذهنی:

-۲:تحلیل بیرونی

نتیجه:

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه

و…………………….

دانلود مقاله جامعه شناسی نفاق در قرآن
قیمت : 3500 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۷ دی ۱۳۹۴
75 بازدید