دانلود مقاله جامعه شناسی مدیرت

چکیده:
بیشتر مباحثات در برابر مدیریت تصویری نسبتاً مزورانه ارائه مین‌ماید (برای مثال پارکر ۲۰۰۲: گِری ۲۰۰۴)،. طبق این انتقادات، مدیریت زبان موذیانه‌ای دارد که از زبان چوبی کارگذاران در هر بخش جامعه تراوش میکند. مدیریت بظاهر نوعی نوسخنی اُوروِل است که ذهن را تیره میکند، زبان را میبندد و جسم را محکم به کارگاههایمان میبندد. طبق نظر منتقدین، جریان مدیریت یکسری از زبانها و کارهائی است که بواسطه اشکال قاعده مند دانش توسعه یافته است و دنیائی میسازد که تحت کنترل مدیر و تکنولوژی مدیریت است (پارکر ۲۰۰۲: ص ۱ – ۱۶)،. جریان مدیریت خود را به روشهای مختلف بیان مینماید و از کتابهای خودآموز گرفته تا سیاستهای «نوساز» دولت توسعه یافته است. تاثیر روزافزون مدیریت توسط تحلیل گران عرصه رو به رشد تحلیل گفتمان سازمانی مستندسازی شده است (ر.ک. به گرانت و همکاران ۲۰۰۴).
علیرغم دسترسی بظاهر بدون محدودیت مدیریت، نوشتارهای رو به رشد در مورد ایستادگی بما خاطر نشان میکند که مدیریت ممکن است بدین سان پر طرفدار و مقاومت ناپذیر باشد. این اثر نشان داده است که گفتمان مدیریت از سوی گروهی از تمرد کنندگان تحت فشار قرار گرفته است که شامل کارکنان ناراضی بخش دولتی (توماس و دیویس ۲۰۰۵)، اعضای اتحادیه ها (هایمن ۱۹۷۳)، فعالان سهامدار (دیویس و تامپسن ۱۹۹۴)، گروههای فشار حافظ محیط زیست (لونسبری ۲۰۰۱)، و جنبشهای مردمی (دیویس و همکاران ۲۰۰۵) میباشد. آنچه که در مورد این تلاشها قابل توجه میباشد اینست که آنها اشکال بسیار متفاوتی از هم دارند. در این نوشتار ما میخواهیم به این اشکال متنوع ایستادگی با پرسیدن این سئوال که: چگونه ما این اشکال چندگانه ایستادگی را در برابر گفتمانهای مدیریت درمی یابیم؟ پی ببریم.

jame_modiriat1

فهرست مطالب:

ایستادگی در مطالعات مدیریت و سازمان
ایستادگی بصورت تصاحب مجدد
ایستادگی بصورت سیاست خُرد
ایستادگی بصورت جنبش اجتماعی
جنبش‌های اجتماعی
استراترژی
موقعیت
الگوی ایستادگی جنبش اجتماعی
ترکیب ایستادگی
سازمانهای جنبش مردمی و جنبشهای مردمی
ناهنجاری سازمانی و اتحادیه های کارگری
اتحادیه های کارگری و سازمانهای جنبشهای مردمی
اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های مردمی
جنبشهای مردمی و ناهنجاری سازمانی
ناهنجاری سازمانی و سازمان جنبش مردمی
فرایندهای ضد برتری سازمان
نهاد گرائی
پیوستگی
نتیجه گیری

دانلود رایگان

دانلود رایگان

دانلود مقاله جامعه شناسی مدیرت
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۵ تیر ۱۳۹۴
317 بازدید