بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر اعتیاد

چکیده

      علی رغم تلاش های گسترده ای که در سطح جهان برای کنترل مواد مخدر صورت گرفته ومخدرهای صنعتی جدیدی همچون (کراک) شیشه ، افزایش یافته وسن مصرف مواد مخدر نیز به طور تکان دهنده ای کاهش یافته است. شبکه قاچاق بین الملل وسوداگران مرگ دام اعتیاد رادر همه جا گسترانیده اند. مواد بصورت صنعتی وغیرصنعتی دردسترس معتادین قرارمیگیردکه دراین بین یابصورت مجازوتوسط پزشک تجویزمی­شوندکه شامل داروهای آرامبخش وخواب آورها هستند و یابصورت غیرمجازکه شامل شیشه وکراک وهرویین…است اعتیادیک بیماری زیست شناختی وروان شناختی واجتماعی است که مخاطره آمیزترین دوران ازنظرشروع به مصرف مواد دوره نوجوانی است .

اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یاموادی که تکرار مصرف آنها با کم وکیف مشخص ودر زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید  و معتادکسی است که نیازمندو وابسته روانی – جسمانی به مواد وعوامل مخدر و عادت زا می باشد که به منظور برآوردن آن بایستی از این مواد بطور مداوم و در فواصل مشخص استفاده کند.

به اعتقاد تحلیل­گران اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر، به­عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب­ها و انحرافات اجتماعی می­باشد. به عبارت دیگر رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از یک­سو اعتیاد، جامعه را به رکود و انحطاط می­کشاند و از سوی دیگر پدیده­ای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد.

 عوامل مختلفی بر شیوع اعتیاد در بین گروههای سنی و طبقاتی مختلف جامعه موثر است که دراین تحقیق 80 صفحه ای با بهره گیری از منابع متعدد علمی نقش عوامل اقتصادی – اجتماعی و خانوادگی مورد بحث قرار گرفته است.

ediction

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت

اهداف تحقیق

ادبیات تحقیق

اعتیاد

معتاد

مواد مخدر

معرفی انواع متداول مواد مخدر

شروع اعتیاد

انواع اعتیاد

ویژگی های افرادمعتاد

عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد

بازار مواد

مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی

عدم دسترسی به سیستمهای خدماتی،حمایتی،مشاوره ای ودرمانی

توسعه صنعتی جامعه،مهاجرت،کمبود فرصتهای شغلی ومحرومیت اقتصادی- اجتماعی

تئوری معاشرت های ترجیحی ساترلند

تاثیر عامل خانواده وگروه دوستان بر اعتیاد با استفاده از تئوری سادرلند

فصل دوم:نظریه و پیشینه تحقیق وتاریخچه اعتیاد

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

نظریه های جامعه شناختی

نظریه های کنترل اجتماعی

هرشی وپیوند اجتماعی

رویکرد کنترل اجتماعی وتبیین مصرف مواد مخدر

واحد کنش

خصیصه های مهم کنش پیوسته

نظریه همسازی وساختارشدگی

فرضیات تحقیق

تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر

فصل سوم:روش تحقیق ویافته ها

روش جمع آوری تحقیق

فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری

 پیشنهادات و راهکارها

پیشنهادهایی جهت پیشگیری از انحراف اجتماعی اعتیاد

راهکارهایی جهت کاهش تقاضای مواد مخدر

 منابع

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر اعتیاد
قیمت : 5200 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱ مرداد ۱۳۹۲
59 بازدید