دانلود مقاله بررسی بازار فروش فیروزه در خراسان

 عنوان: بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه

ای

firoze2

فهرست مطالب

فصل اول –  طرح تحقیق
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- ضرورت انجام تحقیق
۴- فرضیه‌های تحقیق
۵- اهداف مورد نظر برای انجام تحقیق
۶- روش تحقیق
۱- جامعه آماری
۲- نمونه گیری
۳- محدودیت‌ها و مشکلات انجام تحقیق
۴- پیشینه تحقیق
۵- تعریف واژه‌های تخصصی مورد استفاده در تحقیق:

فصل دوم – پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری مرتبط به «فیروزه»
۲-۱-۱- مختصری در مورد تاریخچه جواهرات
۲-۱-۲- قدمت استخراج فیروزه
۲-۱-۳- علم شناخت سنگهای قیمتی و اهمیت آن در جهان
۲-۱-۴- انواع فیروزه
۲-۱-۵- نحوه ساخته شدن فیروزه
۲-۱-۶- فضیلت فیروزه در اسلام
۲-۱-۷- معادن فیروزه
۲-۱-۸- کلیاتی در مورد برش و جلای کانی‌ها و سنگهای جواهر رنگی
۲-۱-۹- تراش فیروزه
۲-۱-۱۰- مشخصات بهترین نوع فیروزه تراشیده
۲-۱-۱۱- صادرات فیروزه:
بخش دوم: مبانی نظری مرتبط با «آمیخته بازاریابی»
۲-۲-۱- تعریف بازاریابی
۲-۲-۲- فلسفه مدیریت بازاریابی
۲-۲-۳- عوامل مؤثر در تغییر تقاضا
۲-۲-۴- عوامل مؤثر در اقدام به خرید
۲-۲-۵- فرآیند تصمیم خرید
۲-۲-۶- مفهوم مدرن بازاریابی
۲-۲-۷- آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)
۲-۲-۸- جایگاه یابی در بازار

فصل سوم – روش تحقیق
۳-۱ نوع تحقیق: به طور کلی تحقیقات علمی را به دو دسته تعرفه تقسیم می‌نمایند:
۳-۲ روش تحقیق
منابع وماخذ

فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها   
۴-۱- ویژگیهای پاسخگویان
۴-۱-۱- ویژگیهای صادر کنندگان مصنوعات فیرزوه ای
۴-۱-۲-ویژگیهای فیروزه تراشان
۲-۴- آزمون فرضیه‌ها

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های پاسخگویان
۵-۲-۱- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای»
۵-۲-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «فیروزه تراشان»
۵-۳- نتیجه گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق
۵-۳-۱- نتیجه گیری در مورد فرضیه اول
۵-۳-۲- نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم
۵-۳-۳- نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم
۵-۳-۴- نتیجه گیری در مورد فرضیه چهارم
۵-۳-۵- نتیجه گیری در مورد فرضیه پنجم
۵-۵- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات تکمیلی
منابع

دانلود مقاله بررسی بازار فروش فیروزه در خراسان
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۹ دی ۱۳۹۴
60 بازدید