دانلود رایگان مقاله تحقیقی الگوریتم های متعدد رمزنگاری

چکیده:

الگوریتم های رمزنگاری بسیار متعدد هستند ، اما تنها تعداد اندکی از آنها به صورت استاندارد درآمدهاند.
رمزنگاری دانشی است که به بررسی و شناخت اصول و روشهای انتقال یا ذخیره اطلاعات به صورت امن(حتی اگر مسیر انتقال اطلاعات و کانالهای ارتباطی یا محل ذخیره اطلاعات ناامن باشند) میپردازد.

فهرست

مقدمه

سیستم رمزنگاری کوله پشتی مرکل- هلمن
تعریف
تولید کلید
رمز نگاری
رمز گشایی
روش ریاضی
تولید کلید
رمز نگاری
رمز گشایی
محرمانگی معادل سیمی
وای- فای پروتکتد ستاپ
پیادهسازی
اساچای
SHA- تابع درهم سازی
مقایسهای میان توابع درهم سازی
کاربردها
صحت داده
آنالیز و ارزیابی رمزنگاری
تابع درهم سازی
توابع مقایسه SHA
کاربردها
تحلیل رمز و ارزشیابی
توضیحات الگوریتم MD
اضافه کردن بیتهای نرم کننده
افزایش طول
تعیین بافر برای MD
پردازش پیام در بلاکهای کلمهای
ویژگیهای ام دی
تابع درهمساز رمزنگارانه
تصادم هش
خواص کریپتوگرافیک
ساختار مرکل- دمگارد
الحاق توابع درهم ساز رمزگذار
الگوریتم های درهم ساز رمزی
حمله تصادم
حمله تصادم کلاسیک
حمله تصادم-پیشوند برگزیده
سناریوی حمله
درخت درهمسازی
چگونگی عملکرد درخت درهم سازی
درهمسازی جهانی
ضمانتهای ریاضی
سازه ها
آراسای
تولید کلید
رمز کردن پیام
باز کردن پیام
استاندارد رمزنگاری دادهها
الگوریتم DES
تابع F
الگوریتم Key Schedule
امنیت DES
الگوریتمهای جایگزین DES
مشخصات عمومی الگوریتم رایندال
تبدیلها و توابع مورد استفاده
تابع SubByte
تبدیل ShiftRow
تبدیل MixColumn
تابع AddRoundKey
تابع بسط کلید
استاندارد پیشرفتۀ رمزنگاری  AES
حمله کانال جانبی
الگوریتمهای کلید نامتقارن
امضای دیجیتال
مشخصات امضا دیجیتال
معایب امضای دیجیتال
مزایای امضای دیجیتال
کلید عمومی رمزنگاری
تولید کلید
پروتکل رمز نگاری
جمع بندی
حمله مسگر
رمزنگاری الجمل
رمزنگاری انتیآریو
ساخت کلید عمومی
رمزگذاری
رمزگشایی
زیرساخت کلید عمومی
بررسی اجمالی
روشهای تایید گواهی
مراکز صدور گواهی
گواهیهای موقت و ورود تک نفره
وب سایت مورد اعتماد
زیرساخت کلید عمومی ساده
موضوعات امنیتی
مثالهای کاربردی
رمزنگاری کلید عمومی
مفاهیم زیرساخت کلید عمومی
زوج کلیدهای چندتایی
کشف رمز کلید
بازیابی و آمادسازی در برابر حوادث
مدیریت گواهی مستقل
پشتیبانی از عدم انکار
مبانی امضا رقمی
نیازمندی ها
امضای رقمی
استانداردهای امضای رقمی
زیر ساخت کلید عمومی PKI
پروتکل تبادل کلید دیفی-هلمن
تاریخچه پروتکل دیفی-هلمن در رمزنگاری
جزئیات پروتکل دیفی- هلمن
مثال عددی
امنیت پروتکل دیفی- هلمن
مشکل شناسایی طرفین در پروتکل دیفی-هلمن
گواهی دیجیتال
انواع مختلف گواهی
انواع کلاسهای گواهی دیجیتال
معناشناسی و ساختار گواهی
ساختارهای دیگر گواهی
گواهیهای اختیاری
مدیریت گواهی (Managing Certificates)
صدور گواهی (Issuing Certificates)
ابطال گواهی (Revoking Certificates)
(Publishing a Certificate انتشار یک لیست از گواهیهای باطل شده
Revokation List)
(Importing and Exporting Certificates) وارد و صادر کردن گواهی

(Configuring Active Directory برای گواهیها Active Directory تنظیمات
for Certificates)
ثبت ورود
درهمسازی پیمانهای چندخطی
کد اصالتسنجی پیام
امنیت
کدهای صحت پیام
پیاده سازی
استانداردها
کد اصالتسنجی پیام برپایه درهمسازی
پیاده سازی
مثال کاربردی
اصول طراحی
امنیت
منابع فارسی زبان
منابع انگلیسی زبان
منابع اینترنتی

دانلود رایگان مقاله تحقیقی الگوریتم های متعدد رمزنگاری
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۸ خرداد ۱۳۹۶
131 بازدید