دانلود رایگان جزوه مدار منطقی

دانلود رایگان،۱۳ جزوه مدار منطقی

فهرست مطالب

مدار منطقی

Universal گیتهای
Nand ساخت مدارات تمام
Nor ساخت مدارات تمام
سطوح مدارات منطقی
انواع پیاده سازی مدارات منطقی

اعداد مبنا در سیستم های دیجیتال
هدف کلی
هدف ساختاری

معماری سیستم های کامپیوتری
۲ سیستم های دیجیتال۱
۱ عناصر گسسته در سیستم های دیجیتال
۲ زبان توصیف سخت افزاری۱
۳ نمایش اطلاعات در کامپیوتر

پنج
۱ اعداد دودویی
۲ اعداد مبنای هشت و شانزده

تبدیل مبنای اعداد
۴ متمم اعداد

متمم مبنا
۲ متمم در مبنای کاهش یافته

تفریق به کمک متمم ها ۱۹ -۴ -۱
۴ اعداد دودویی علامت دار ۲۲ -۴ -۱
۵ جمع حسابی ۲۵ -۱
۶ تفریق حسابی ۲۷ -۱
۷ کدهای دودویی ۲۸ -۱
۲۹ BCD 1 کد -۷ -۱
۳۱ BCD 2 جمع -۷ -۱
۳ حساب دهدهی ۳۳ -۷ -۱
۴ دیگر کدهای دهدهی ۳۴ -۷ -۱
۵ کد کاراکتراسکی ۳۶ -۷ -۱
۳۷ ASCII 6 کدهای کنترل کننده در -۷ -۱
۷ کد تشخیص خطا ۳۸ -۷ -۱
شش
فصل دوم ۴۳
گیت های منطقی، جبر بول و توابع بولی ۴۳
هدف کلی ۴۳
هدف ساختاری ۴۳
۱ منطق دودویی ۴۴ -۲
۱ تعریف منطق دودویی ۴۴ -۱ -۲
۲ گیت های منطقی ۴۶ -۱ -۲
-۲ جبر بول ۴۹ -۲
۱ تعریف اصول اساسی جبر بول ۵۲ -۲ -۲
۲ قضایای اصلی و خواص جبر بول ۵۶ -۲ -۲
۲ تقدم عملگرها ۵۸ -۲ -۲ -۲
۳ توابع بول ۵۹ -۲
۱ متمم یک تابع ۶۱ -۳ -۲
۲ سایر اعمال منطقی ۶۳ -۳ -۲
۴ گیت های منطقی دیجیتال ۶۶ -۲
۱ گسترش ورودی گیت ها ۶۹ -۴ -۲
۲ مدارهای مجتمع ۷۲ -۴ -۲
۷۹ فصل ۳
فرم های متعارف و استاندارد در جبر بولی ۷۹
هفت
هدف کلی ۷۹
هدف ساختاری ۷۹
۱ فرم های استاندارد ۸۰ -۳
۱ جمع حاصل ضرب ها ۸۰ -۱ -۳
۲ ضرب حاصل جمع ها ۸۲ -۱ -۳
۳ مفهوم فرم های متعارف ۸۴ -۱ -۳
۴ حداقل سازی سطوح گیت ۸۵ -۱ -۳
۵ مجموع مینترم ها ۸۶ -۱ -۳
۶ ضرب ماکسترم ها ۸۸ -۱ -۳
۲ تبدیل فرم های متعارف به یکدیگر ۸۹ -۳
۹۳ فصل ۴
ساده کردن عبارات بولی پیچیده ۹۳
هدف کلی ۹۳
هدف ساختاری ۹۳
۱ دستکاری جبری ۹۳ -۴
۲ ساده سازی با استفاده از نقشه کارنو ۹۷ -۴
۱ نقشه دو متغیره کارنو ۹۸ -۲ -۴
۲ نقشه سه متغیره کارنو ۹۹ -۲ -۴
۳ نقشه چهار متغیره ۱۰۵ -۲ -۴
هشت
۴ نقشه پنج متغیره کارنو ۱۰۹ -۲ -۴
۵ عناصر اصلی در جدول کارنو ۱۱۲ -۲ -۴
۳ ساده سازی با ضرب حاصل جمع ها ۱۱۴ -۴
۴ حالات بی اهمیت ۱۱۸ -۴
۱۲۳ فصل ۵
۱۲۳ NOR و NAND پیاده سازی مدارهای دیجیتال با گیت های
هدف کلی ۱۲۳
هدف ساختاری ۱۲۳
۱۲۴ NAND 1 مدارهای -۵
۱۲۵ NAND 1 پیاده سازی دو سطحی گیت -۱ -۵
از تابع بول ۱۲۸ NAND 2 روال تهیه مدار -۱ -۵
چند سطحی ۱۲۸ NAND 3 مدارهای -۱ -۵
و روش پیاده سازی آنها ۱۳۱ NOR 2 مدارهای -۵
۳ منطق سیمی ۱۳۴ -۵
۴ فرم های مفید گیت ها ۱۳۶ -۵
۱۳۷ AND -OR -INVERT 1 پیاده سازی -۴ -۵
۱۳۸ OR -AND -INVERT 2 پیاده سازی -۴ -۵
انحصاری ۱۴۰ OR 5 تابع -۵
۱ تابع فرد ۱۴۳ -۵ -۵
نه
۲ تولید و چک توازن ۱۴۶ -۵ -۵
۱۴۹ (HDL) 6 زبان توصیف سخت افزاری -۵
۱ نمایش مدول ۱۵۱ -۶ -۵
۲ تاخیر در گیت ها ۱۵۳ -۶ -۵
۳ عبارت بولی ۱۵۶ -۶ -۵
۱۶۱ فصل ۶
مدارهای ترکیبی ۱۶۱
هدف کلی ۱۶۱
هدف ساختاری ۱۶۱
۱ مدارهای ترکیبی ۱۶۱ -۶
۲ روش تحلیل ۱۶۴ -۶
۱ تهیه توابع بول خروجی از یک مدار منطقی ۱۶۴ -۲ -۶
۲ تهیه جدول درستی از نمودار منطقی ۱۶۶ -۲ -۶
۳ روش طراحی ۱۶۸ -۶
۱ مکانیزم های تبدیل اعداد در مبناهای متفاوت ۱۶۹ -۳ -۶
۴ جمع کننده ها و تفریق گرهای دودویی ۱۷۳ -۶
۱ نیم جمع کننده ۱۷۳ -۴ -۶
۲ جمع کننده کامل ۱۷۵ -۴ -۶
۳ جمع کننده دودویی ۱۷۷ -۴ -۶
ده
۴ انتشار رقم نقلی ۱۷۹ -۴ -۶
۵ تفریق دودویی ۱۸۵ -۴ -۶
۶ مفهوم سرریز ۱۸۷ -۴ -۶
۷ جمع کننده دهدهی ۱۸۹ -۴ -۶
۱۸۹ BCD 8 جمع کننده -۴ -۶
۵ ضرب دودویی ۱۹۲ -۶
۶ مقایسه گر مقدار ۱۹۴ -۶
۶ مقایسه گر مقدار ۱۹۵ -۶
۱۹۹ فصل ۷
مدارهای رمزگذار و رمزگشا ۱۹۹
هدف کلی ۱۹۹
هدف ساختاری ۱۹۹
۱ مدارات رمزگشا (دیکدر) ۲۰۰ -۷
۲۰۲ NAND 1 پیاده سازی دیکدر با گیت -۱ -۷
۲ پیاده سازی مدار منطقی ترکیبی با دیکدر ۲۰۴ -۱ -۷
۲ مدارات رمز گذار (انکدر) ۲۰۶ -۷
۱ انکدر اولویت ۲۰۸ -۲ -۷
۳ مولتی پلکسر ۲۱۰ -۷
۱ پیاده سازی تابع بول ۲۱۴ -۳ -۷
یازده
۲ گیت های سه حالته ۲۱۶ -۳ -۷
برای مدارهای ترکیبی ۲۱۹ HDL 4 زبان -۷
۱ مدل سازی سطح گیت ۲۲۰ -۴ -۷
۲ گیت های سه حالته ۲۲۲ -۴ -۷
۳ مدل سازی روند داده ۲۲۴ -۴ -۷
۴ مدل سازی رفتاری ۲۲۸ -۴ -۷
۵ نوشتن یک برنامه تست ساده ۲۳۰ -۴ -۷
۲۳۹ فصل ۸
مدارهای ترتیبی همزمان ۲۳۹
هدف کلی ۲۳۹
هدف ساختاری
۱ مدارهای ترتیبی
۱ انواع مدارهای ترتیبی
۲ فلیپ فلاپ ها و لچ ها
۱ لچ ها
۳ مکانیزم تغییر حالت لچ ها
حساس به لبه ۲۵۱ D 1 فلیپ فلاپ
۲۵۴ JK و T 4 فلیپ فلاپ های
۲۵۵ JK 1 فلیپ فلاپدوازده
۲۵۶ T 2 فلیپ فلاپ -۴ -۸
۳ جدول مشخصه فلیپ فلاپ ها ۲۵۶ -۴ -۸
۴ معادلات مشخصه
۵ ورودی های سیستم
۵ تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت دار
معادلات حالت

جدول حالت
۶ تحلیل معادلات ورودی با فلیپ فلاپ
۲۶۷ D 1 تحلیل معادلات با کمک فلیپ فلاپ های
۲۶۹ JK 2 تحلیل معادلات با کمک فلیپ فلاپ های
۲۷۲ T 3 تحلیل معادلات با کمک فلیپ فلاپ های -۶ -۸
۲۷۷ فصل ۹
ثبات ها و شمارنده ها
هدف کلی
هدف ساختاری
۱ ذخیره سازی دودویی و ثبات ها
۱ ثبات ها

انتقال بین ثباتی
۳ شمارنده ها
سیزده
۲ کاربرد فلیپ فلاپ در ثبات ها
۱ ثبات با بارشدن موازی
۲ شیفت رجیسترها
۳ انتقال سریال
۴ جمع کننده سریال

شیفت رجیستر
۶ انواع شیفت رجیسترها
۳ شمارنده های موج گونه
۱ شمارنده موج گونه دودویی
موج گونه ۳۰۲ BCD 2 شمارنده
۴ شمارنده های همزمان
۱ شمارنده دودویی ۵
۳۰۷ BCD 2 شمارنده –
۳ بالا- پایین شمار دودویی
۴ شمارنده دودویی با بار شدن موازی
۵ انواع دیگر شمارنده ها –

شمارنده حلقوی
۲ شمارنده جانسون
۳ شمارنده با حالات بی استفاده
چهارده
مجموعه سؤالات خودآزمایی
پاسخ نامه
سوالات تشریحی
واژه نامه
انگلیسی به فارسی
واژه نامه
فارسی به انگلیسی
لیست منابع و مراجع

و……………………………………….

دانلود رایگان جزوه مدار منطقی
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
212 بازدید