دانلود تحقیق چگونگی تکوین و تدوین نظریه سی. پی. اچ

عنوان:نظریه هم ارز سازی نیرو، انرژی و جرم

مقدمه

از نظر نیوتن نیروی گرانش صرفاً یک تابع از جرم و فاصله بین دو جسم بود. از نظر اینشتین گرانش اثر هندسی فضا- زمان بود. اینشتین این نگرش را با یک سری معلادلات پیچیده و پیشرفته توسعه داد و خواص هندسی فضا را تحلیل کرد. به همین دلیل هیچ کس به ماهیت گرانش توجه نکرد و همه تلاش ها معطوف به تشریح خواص هندسی فضا شد.

علاوه بر آن هم ارز سازی نیروهای گرانش و الکترومغناطیس دغدغه خاطر بسیاری از فیزیکدانان بزرگ نظیر کولاتسو و کلین (بینیان گزاران نظریه ریسمانها) بود. اینشتین نیز ۳۵ سال از عمر خود را در این زمینه سپری کولاتسو و کلین (بینیان گزاران نظریه ریسمانها) بود. اینشتین نیز ۳۵ سال از عمر خود را در این زمینه سپری کرد. امروز حدود ۵۰ سال پس از در گذشت او فیزیکدانها موفق شده اند نشان دهند آه در درجه حرارتها و انرژیهای بسیار بالاتفاوت بین نیروی الکتروو مغناطیسی و نیروی ضعیف از بین می رود امکان دارد آه در درجه حرارتها و انرژی ذره ای خیلی بالاتر تفاوت بین نیروی قوی و نیروی ضعیف و همچنین تفاوت بین “لپتونها” و “آواراآها ” نیز از بین برود به گونه ای آه فقط یک ذره اولیه و یک نیروی اولیه وجود داشته با شدچنین روابطی را حتی با بزرگترین شتابدهنده ها نیز نمی توان برقرارآرد ولی “فرضیه وحدت نیروها ” احتمالاَمی توانسته مدت بسیار آوتاهی پس از “انفجار اولیه ” وجود داشته باشد یعنی زمانی آه هنوز تمامآیهان به صورت یک گو ی آتشین فوق فشرده و دارای بار انرژی عظیمی بوده است . در قلمرو آوچکترینهاهنوز مطالب قابل پژوهش زیادی وجود دارد . مثلا فیزیکدانهای قرن ۲۱ می توانند این پرسش را مطرح آنندآه آیا آوارآها و الکترونها هم از ذرات آوچکتری ساخته شده اند ؟
چنین نگرشی در مورد یکسان سازی نیروها و ذرات بنیادی با تصورات و پیشگویی دیراک مغایرت دارد. دیراک در سال ۱۹۶۸ اظهار داشته بود که امکان هم ارز سازی نیروها وجود ندارد. افزون بر آن از دیدگاه دیراک فوتون و الکترون نقاط فیزیکی هستند که نمی توان ساختمان آنها را مورد توجه و بررسی قرار داد. بنابراین از نقطه نظر دیراک که تلاشهایش در شکل گیری فیزیک کوانتوم نسبیتی ستودنی است، هرگونه تلاش برای یکسان سازی نیروها و شناخت ساختمان ذراتی چون فوتون و الکترون بی نتیجه است
آیا دیراک درست گفته است؟

فهرست مطالب

مشکلات فیزیک
مشکلات قوانین نیوتن

مشکل نسبیت خاص

مشکل نسبیت عام

-۱ مشکل نسبیت با مکانیک آوانتوم

پیچیدگی و عدم وجود تفاهم در نسبیت

نظریه سی. پی. اچ

Theory of CPH

Definition of CPH

تعریف cph

اصل CPH

ویژگیهای برجسته نظریه سی. پی. اچومنت

پدیده فوتوالکتریک و اثر کامپتون

Gravity گرانش

حرکت فوتون در میدان گرانشی و انحنای فضا

Zero Point Energy انرژی نقطه صفر

و………………..

دانلود تحقیق چگونگی تکوین و تدوین نظریه سی. پی. اچ
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲ خرداد ۱۳۹۵
83 بازدید