دانلود تحقیق ارزیابی علم وفناوری

موضوع:ارزیابی علم وفناوری
در جمهوری اسلامی ایران
اولین ارزیابی کلان

چکیده

اهمیت روزافزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جایگاه خاصی به مباحث و زمینههای کلی معطوف به علم و فناوری نظیر فلسفه علم و فناوری، پیشبینی و آینده پژوهی علم و فناوری و مدیریت علم و فناوری بخشیده است. در میان مباحث و زمینه های

مزبور، ارزیابی علم و فناوری ویژگیهای مهمی دارد که موجب تمایز و اهمیت نسبی آن در عمل میشود. این ارزیابی در پی ترسیم تصویری واقعی از وضعیت علم و فناوری در چارچوب یک بنگاه یا یک کشور و بررسی و تحلیل زمینهها و عوامل مربوط با استفاده از روشهای علمی است. ارزیابی

علم و فناوری، فراتر از واقعنمایی صرف، شامل نوعی سنجش و داوری نیز هست و با استمداد از تجربه گذشته نوری به راه آینده میافکند. بنابراین مقدمهای برای آیندهنگری و آینده پژوهی و امری ضروری برای سیاستگذاری و تعیین و تدوین راهبردها و برنامههای علم و فناوری است. از اینرو

دانشی کاربردی است که فواید بسیار دارد. همین فواید است که آنرا به صورت فرایندی رو به توسعه در آورده که دولتها، سازمانهای بینالمللی و بنگاههای خصوصی به اجرای آن همت میگمارند و از نتایج و آثار آن بهرههای فراوان میبرند.
ارزیابی علم و فناوری در جهان پیشینهای نزدیک به چهار دهه دارد. این ارزیابی اکنون در بیشترکشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوصی انجام میشود. درسالهای اخیر برخی کشورهای در حال توسعه نیز گامهایی در مسیر انجام آن برداشتهاند. شماری ازسازمانهای بینالمللی هم گزارشهای ادواری در این زمینه منتشر مینمایند. لیکن ارزیابی علم وفناوری در کشور ما گامهای اولیه را برمیدارد. صرفنظر از گزارشهای مفیدی که بنحوی به بررسی فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی و فرهنگی در کشور پرداختهاند، تصویب عناوین شاخصهای ارزیابی علم و فناوری در شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال گذشته نقطۀ عطفی در ورود ایران به عرصه کشورهایی محسوب میشود که بطور جدی به این مقوله میپردازند.
فهرست مطالب

فصل اوّل: شاخصهای انسانی
تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت ۱۲
تعداد کل شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت ۱۵
درصد محققان، کارشناسان پژوهشی و تکنیسینها از کل شاغلان تحقیقاتی به تفکیک ۱۶
تعداد شاغلان تحقیقاتی بر حسب استانهای کشور ۱۷
درصد محققان بر حسب رشته تحصیلی ۱۹
رشد تعداد محققان ۲۰
بحث، تحلیل و نتیجهگیری ۲۳
نکات مهم ۲۴
۲۷
فصل دوم: شاخصهای مالی
کل اعتبارات تحقیقاتی دولتی ۳۱
درصد رشد اعتبارات تحقیقاتی دولتی ۳۱
۳۲ (GDP) درصد اعتبارات تحقیقاتی دولتی از تولید ناخالص داخلی
درصد اعتبارات تحقیقاتی دولتی از بودجه عمومی دولت ۳۴
درصد اعتبارات بخش های مختلف تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی دولتی ۳۴
مقایسه با آمارهای بین المللی ۳۷
تحلیل، بحث و نتیجه گیری
نکات مهم

فصل سوم: شاخصهای ساختاری
تعداد مراکز تحقیقاتی
درصد مراکز تحقیق و توسعه از کل مراکز تحقیقاتی
درصد مراکز تحقیقاتی علمی (دانشگاهی) از کل مراکز تحقیقاتی
درصد مراکز تحقیقاتی غیردولتی از کل مراکز تحقیقاتی
تعداد مراکز تحقیقاتی به تفکیک استان
تعداد پایگاهها و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی علمی و مرتبط با شبکه های اینترنت
تعداد انجمن های علمی
تحلیل، بحث و نتیجه گیری

فصل چهارم: شاخصهای عملکردی
تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال
تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی ، کاربردی و توسعه ای
طرحهای تحقیقاتی فعال به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه ای
درصد طرحهای تحقیقاتی فعال به تفکیک رشته
درصد طرح های تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک رشته
درصد طرحهای تحقیقاتی فعال به تفکیک استان ۶۳
درصد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک استان
تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی ترویجی و علمی پژوهشی داخل وخارج ۶۵
مقالات منتشر شده در مجلات معتبرخارجی در هر رشته
مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی در هر رشته
۶۷ ISI تعداد کل تولیدات علمی نمایه شده محققان داخل کشور در
تعداد ارجاعات به مقالات علمی منتشر شده ایرانی
ضریب تاثیر
تعداد کتب علمی تخصصی تالیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

تعداد اختراعات ثبت شده
مقایسه با آمارهای بین المللی
تحلیل، بحث و نتیجه گیری
نکات مهم

فصل پنجم: شاخصهای بهرهوری
نسبت تعداد مقالات منتشر شده به صد نفر محقق

نسبت اعتبارات تحقیقاتی (دولتی)به تعداد محققان
نسبت اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی ) به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته
نسبت تعداد محققان به تعداد مراکز تحقیقاتی
نسبت اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی ) به تعداد مراکز تحقیقاتی
نسبت تعداد طرح های تحقیقاتی فعال به تعداد مراکز تحقیقاتی
نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به صد نفر محقق
نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی ) به جمعیت کشور
مقایسه با آمارهای بین المللی
تحلیل، بحث و نتیجه گیری
نکات مهم

جمع بندی نهایی
نقاط قوت و ضعف
فرصتها وتهدیدها
پیشنهادها و راهکارها

ضمایم
شاخصهای ارزیابی علم و فناوری
سابقه و گردش کار

واژهنامه
۱۲۵
منابع

نمایه

دانلود تحقیق ارزیابی علم وفناوری
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
76 بازدید