دانلود تحقیق سیستم شبکه شهری

مقدمه

اهمیت شبکه شهری در جغرافیای سیاسی و اقتصادی و به طور کلی پویش شهرنشینی یک منطقه به حدی است که نیاز به تاکیدی خاص در این زمینه نیست. شبکه شهری هم به مفهوم فضایی آن یعنی نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف (از نظر اندازه، جمعیت و غیره) و هم به مفهوم اقتصادی آن یعنی نظام مبادله و داد و ستد بین شهرها بر اساس عملکردهای پایه ای آنها هم حاصل و هم علت بسیاری از مسائل و پدیده های شهرنشینی معاصر است. (اعتماد، گیتی و دیگران- «شهرنشینی در ایران» – ۱۳۶۳- ص ۱۴۹)

علیرغم اینکه شهرنشینی در جهان سابقه چند هزار ساله دارد، لیکن شهرنشینی معاصر مولود انقلاب صنعتی است. انقلاب صنعتی تمدنی است که وابستگی به زمین نداشته و اساسا به قابلیت های مغز انسانها وابستگی داشت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

– مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱

– – مفهوم شبکه شهری……………………………………………………………………………… ۲

– سیستم شبکه شهری……………………………………………………………………………… ۴

– مفهوم نظام شهری……………………………………………………………………………….. ۶

– سلسله مراتب شهری و شاخص های موثر بر آن……………………………………… ۷

– الگوهای نظام شهری…………………………………………………………………………….. ۹

– عوامل موثر در پیدایش سیستم های شبکه شهری…………………………………….. ۲۱

– انواع شبکه شهری…………………………………………………………………………………. ۳۱

– مروری بر شبکه شهری ایران………………………………………………………………… ۳۲

– اشکال شبکه شهری در ایران و علل پیدایش آن………………………………………… ۳۶

– سخن پایانی………………………………………………………………………………………….. ۳۸

– فهرست منابع فارسی و انگلیسی………………………………………………………………

 

دانلود تحقیق سیستم شبکه شهری
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۶ دی ۱۳۹۵
95 بازدید