دانلود بیوگرافی سیمین بهبهانی

موضوع: بیوگرافی سیمین بهبهانی

چکیده

می دانیم که سخن ادبی و شعری یعنی سخنی که از حدّ معمول یک سخن عادی، بالاتر و خیال انگیزتر باشد و حتی از واقعیت به دور باشد. شعر، زیبا سخن گفتن و در پرده سخن گفتن است که جز با صور خیال میسّر نمی باشد.

در کتاب صور خیال در شعر فارسی در این باره چنین آمده است: «از قدیمی ترین ادوار شعر فارسی ، خیال به معنی تصویر پرهیبت و شبح و سایه و مفاهیم مشابه و نزدیک به معانی به کار رفته است.» ۱

و کروچه می گوید: «شعر انسان را به مقام بالاتر که در وجود اوست، عروج می دهد باز بیان همین است.» ۲

یکی از مباحثی که به ندرت مورد توجّه منتقدان ما قرار می گیرد، مسأله عوامل مؤثّر در به وجود آمدن صورت های خیال در دوره های گوناگون شعر فارسی است، این که چه مسأله ای موجب می شود که در هر دوره ای پاره ای از عناصر خیال مورد توجّه شاعران فارسی زبان قرار بگیرد و عوامل دیگر کمتر، می تواند متأثّر از عوامل متعددی باشد. این عوامل می توانند بر شیوه تصویرپردازی و نوع بیان، تفکّر شاعران و سایر عناصر شعری، تأثیری شایسته به جا بگذارد.

همه منتقدان در این باره توافق دارند که شاعران زبان را به صورت متفاوت به کار می برند، امّا منتقدان با این نظر که همه شاعران به طور یکسان و مانند هم از زبان استفاده می کنند، موافق نیستند. زیرا کار عمدهء شاعر در شعر، تسلّط بر طبیعت اسـت که از طـریق ذهن انجام می پذیرد و شاعر سعی می کند بین انسان و طبیعت ارتباط برقرار کند و همچنین نگرش شاعر نسبت به جهان با افراد دیگر متفاوت است و متفاوت بودن بیان شاعر با افراد دیگر نیز در همین نکته است.

کار شاعر در تصویر سازی ایجاد و کشف بین پدیده ها ست و این ارتباط هرچه شگفت تر و پنهانی باشد تأثیر عمیق تر بر مخاطب می گذارد و از همه مهم تر داشتن جهان بینی در زندگی است که وجود جهان بینی به تخیّل و تصاویر کمک می کند.

simin1

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

زندگی نامه سیمین بهبهانی

آثار سیمین بهبهانی

پیام و ویژگی های شعر سیمین بهبهانی

صور خیال در شعر سیمین بهبهانی

 ۱- تصویرهای تازه و ابتکاری.

تکرار تصاویر(اخذ از خویش)

تصویرهای تکراری(کلیشه ای

تصویر در تصویر(تعدّد تصاویر).

عوامل به وجود آورنده تصاویر

محیط زندگی شهری و پدیده های امروزی

زن بودن

مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه

مواد تشکیل دهنده تصویرها

تصویرهای برگرفته از اندام و اعضای بدن

تصویرهایی که مواد آن از طبیعت گرفته شده اند

تصویرهای مربوط به خود شاعر

تشبیه در شعر سیمین بهبهانی

تشبیه مضمّر.

– شبیه تمثیل(اسلوب معادله)

تشبیه ملفوف

تشبیه جمع

– تشبیه تفضیل

تشبیه مرکّب

استعاره در شعر سیمین

استعاره مصرّحه

استعاره مکنیّه

استعاره تبعّیه

تشخیص

حسامیزی.

مجاز در شعر سیمین

کنایه در شعر سیمین

سمبل در شعر سیمین.

منابع و مآخذ

 

دانلود بیوگرافی سیمین بهبهانی
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
95 بازدید