دانلود اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

چکیده

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا ، سنگاپور و چین بررسی می کند . نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد . اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطه منفی با ریسک مشاهده شده دارد . مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند .

فهرست مطالب

خلاصه

مقدمه

مدل تحقیق و فرضیات

ویژگیهای مورد اعتمادان ( فروشندگان الکترونیکی )

– شهرت و اندازه

انسجام چند کاناله

اطمینان سیستم

ویژگیهای اعتماد کنندگان ( مشتریان )

تمایل ( گرایش ) به اعتماد :

پیامدهای اعتماد مشتری :

اعتماد مشتری ، طرز تلقی ، و میل به خرید

اعتماد مشتری و درک ریسک

درک ریسک ، طرز تلقی ( طرز فکر ) ، و میل به خرید

نتایج

ویژگیهای آماری پاسخ دهندگان

آزمون برای مغایرت روش مشترک :

میانگین ها ، انحراف معیارها و ماتریسهای همبستگی

– مدل بندی معادله ساختاری ( SEM )

– تعادل اندازه گیری

مدل اندازه گیری

مدل ساختار

– آزمون فرضیه

بحث

– دلالت و نتایج

دانلود اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین
قیمت : 1000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۴ بهمن ۱۳۹۴
48 بازدید