جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری

چکیده

دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار  ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

uni

فهرست مطالب

فهرست

بیان مسأله

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش

اهداف فرعی

فرضیه ها وسؤالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

سؤالات پژوهش

تعریف اصطلاحات

جو سازمانی

مشارکت

تصمیم گیری

مشارکت در تصمیم گیری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم – مبانی نظری پژوهش

جو سازمانی

مفهوم جو سازمانی

تعاریف جو سازمانی

نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی

جو سازمانی از نگاه تاجی یور

جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف

جو سازمانی از نگاه هاجتس

جو سازمانی از نگاه هریسون

جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت

انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت

مطالعات رنسیس لیکرت

رویکردهای جوّ سازمانی

رویکرد ساختاری

رویکرد ادراکی

رویکرد تعاملی

رویکرد فرهنگی

ابعاد جو سازمانی

شاخص‌های جوّ سالم سازمانی

بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی

ساختار سازمان و جو سازمانی

شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی

مدیران و جو سازمانی

انگیزش و جو سازمانی

رهبری و جو سازمانی

بهداشت روانی و جو سازمانی

عملکرد و جو سازمانی

جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟

تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی

مراحل بهبود جو سازمانی

مشارکت در تصمیم گیری

مفهوم مشارکت

فلسفه مشارکت

ریشه های مشارکت

فرایند مشارکت

شرایط مشارکت

برنامه های مشارکت

طرفداران مشارکت

منتقدین مشارکت

تصمیم‌گیری

الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری

الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک)

الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری)

مدل باز تصمیم‌گیری

الگوی دیوان سالاری

الگوی سیاسی

الگوی فرایندی

الگوی آشفته

مدل استاندارد وروم ـ یتون (الگوی تصمیم‌گیری مشارکتی)

فواید تصمیم‌گیری مشارکتی

روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی

تکنیک طوفان مغزی

تکنیک گروه اسمی

تکنیک دلفی

مشارکت در تصمیم‌گیری

درجات مشارکت در تصمیم گیری

سطوح مشارکت در تصمیم گیری

اثرات مشارکت در تصمیم گیری

مدلهای فرآیند مشارکت

مرور پژوهش ‌های انجام شده

پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی

پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی

پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری

پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم گیری

استنتاج کلی

الگوی نظری پژوهش

فصل سوم – روش تحقیق

در این فصل هدف، نوع و روش انجام پژوهش، مشخصات جامعه آماری، حجم و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، پایایی و روایی ابزار و در پایان روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

جامعه آماری

نمونه مورد مطالعه:(حجم نمونه و روش نمونه گیری)

ابزار تحقیق

پرسشنامه توصیف جو سازمانیOCDQ

پایایی و روایی  ابزار تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم – بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش

در این فصل داده های پژوهش تجزیه و تحلیل می شود، بدین منظور نمرات کارکنان در متغیرهای جو سازمانی و میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری با استفاده از شاخص های آماری توصیف می شود و در مرحله بعد یافته های آماری توصیفی و استنباطی در ارتباط با فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS   تحلیل می گردد.

توصیف یافته ها

فرضیه های پژوهش

فرضیه اول پژوهش

فرضیه دوم پژوهش

سؤالات پژوهش

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

فرضیه های پژوهش

سؤالات پژوهش

بحث و تفسیر

بحث و تفسیر پایانی

پیشنهادات

پیشنهادات برگرفته از یافته‌ای پژوهش

پیشنهادات برای محققین دیگر

محدودیت‌های پژوهش

جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری
قیمت : 5800 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۳ آبان ۱۳۹۴
114 بازدید