جزوه مهندسی عوامل انسانی (پیام نور)

مقدمه

فصل اول: معرفی سیستم انسان ماشین

فصل دوم:انسان به عنوان یک سیستم مرکب

فصل سوم: خستگی

فصل چهارم: کسالت

فصل پنجم: آنتروپومتری

فصل ششم: بیماریها و آسیبهای ناشی از کار

فصل هفتم: طراحی نمایشگرها

فصل هشتم: طراحی کنترلها

فصل نهم: طراحی ایستگاههای کاری

فصل دهم: عوامل محیطی و تاثیر آن بر انسان

فصل یازدهم: نوبت کاری

فصل دوازدهم: مراحل سیستم آموزشی

فصل سیزدهم: قابلیت تعمیر و نگهداری

فصل چهاردهم: طراحی برای مونتاژ

فصل پانزدهم: تستها و ارزیابیهای انسانی

جزوه مهندسی عوامل انسانی (پیام نور)
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۵ اسفند ۱۳۹۳
66 بازدید