تحلیل ، طراحی ، آماده سازی و نرمال سازی سیستم برنامه و بودجه

فهرست مطالب

 شرح کلی کسب و کار و محیط عملیاتی 

 مدل مورد کاربرد(Use Case Model) 

 شرح جریان کار 

موردکاربرد

نمودار فعالیت مورد کاربرد 

نمودار توالی مورد کاربرد 

نمودار همکاری مورد کاربرد

 موردکاربرد 

نمودار کلاس .

 طراحی شمای ظاهری نرم افزار 

طراحی رابط کاربر 

داستان مورد کاربرد. (Story Board)

داستان مورد کاربرد(Story Board)

 مدلسازی داده ها(Data Modeling) 

 فرم

جدول غیر نرمال اولیه

جدول(های) ۱NF

جدول(های) ۲NF

جدول(های) ۳NF

 نمودار Class-Table بر اساس جداول نرمال شده 

 

تحلیل ، طراحی ، آماده سازی و نرمال سازی سیستم برنامه و بودجه
قیمت : 10000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۰ دی ۱۳۹۳
77 بازدید