تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی در صنعت بانکداری بانک تجارت

موضوع

تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی شهرت شرکت در صنعت بانکداری(مطالعه موردی شعب بانک تجارت شهرستان گرگان)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی شهرت شرکت در صنعت بانکداری شعب بانک تجارت شهرستان گرگان می باشد.این تحقیق از بعد هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی –پیمایشی و علی معلولی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان شعب بانک تجارت شهرستان گرگان می باشد که تعداد آنها نامحدود می باشد.پرسشنامه ها به صورت طبقه ای نسبی به صورت تصادفی بین 384 نفر از مشتریان  شعب بانک تجارت  شهرستان گرگان توزیع گردید.

داده ها توسط معادلات ساختاری و توسط نرم افزار لیزرل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.نتایج حاکی از این بود که ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی شهرت شرکت تاثیر دارد.در این راستا تمام فرضیات تحقیق تایید شدند و در انتها به شعب بانک تجارت شهرستان گرگان پیشنهاداتی ارائه گردید.

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

1-1 بیان مسئله

1-2 ضرورت تحقیق

1-3  اهداف پژوهش

1-4سوالات پژوهش

1-5 فرضیه های پژوهش

1-6 روش تحقیق

1-7 قلمروتحقیق

1-8 جامعه آماری

1-9حجم نمونه وروش محاسبه آن

1-10 ابزارگردآوری داده ها

1-11 روشهای تجزیه وتحلیل داده ها

1-12 متغیرهای تحقیق

1-13 تعریف متغیرهای تحقیق

1-13-1 تعاریف نظری

1-13-2تعاریف عملیاتی

فصل دوم

بخش اول

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

مقدمه

2-1 ارتباطات یکپارچه بازاریابی

2-2 اجزای آمیخته بازاریابی

2-3 عناصرمهم ازعناصرپنجگانه ارتباطات بازرایابی

2-4 اهمیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه

بخش دوم

ارزش ویژه برند

مقدمه

2-13 خصوصیت ویژه برند

2-13-1 تحریک احساسات توسط برند

2-13-2 تصویرشخصی ازبرند

2-13-3 ارزش کارمزدادراک شده

2-13-4 عملیات وفعالیت خدماتی

2-13-5 محیط

2-14 دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند

2-14-1 دیدگاه مالی ارزش ویژه برند

2-14-2 دیدگاه مشتری محورارزش ویژه برند

2-14-3 دیدگاه مرکب ارزش ویژه برند

2-15 علت علاقه مصرف کنندگان به نامهای تجاری

2-16 مدل ارزش برندآکر

2-17 وفاداری به برند

2-18 آگاهی ازبرند

بخش سوم

شهرت شرکت

مقدمه

2-19 تعاریف شهرت

2-20 مفاهیم شهرت شرکت

2-21 تمایزبین شهرت ودیگرمفاهیم مشابه

2-22 مشخصات مدیریت شهرت موفق

بخش چهارم

2-23سوابق تحقیق

2-23-1سوابق داخلی

2-23-2سوابق خارجی

بخش پنجم

2-24 مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم

مقدمه

2-3-1 روش تحقیق

3-1-1تحقیق کاربردی

3-1-2 تحقیق توصیفی

3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات

3-4طراحی وساختارپرسشنامه

3-5  روایی وپایایی پرسشنامه

3-6  جامعه آماری

3-7 حجم نمونه وروش محاسبه آن.

3-8-1-متغیرهای پنهان

3-8-2متغیرهای پنهان مستقل

3-8-3متغیرهای پنهان وابسته

3-8-4متغیرهای پنها ن میانجی

3-8-5متغیرهای قاب مشاهده

3-9 آزمون آماری مورداستفاده درتحلیل داد ه ها

فصل چهارم

مقدمه

4-1 آمارتوصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق

4-1-1 جنسیت

4-1-2 سن

4-1-3 سطح تحصیلات

4-2 بررسی مدل نظری تحقیق

4-3-2-آزمون فرضیات تحقیق

فصل پنجم

مقدمه

5-1 بحث وتفسیر

5-2 پیشنهادات

5-2-1 پیشنهادات تحقیق حاضر

5-2-2  پیشنهادات برای تحقیقات آتی

5-3 محدودیتهای تحقیق

منابع

 

تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی در صنعت بانکداری بانک تجارت
قیمت : 12000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۷ دی ۱۳۹۶
159 بازدید