بررسی الگوی سنی ازدواج ،عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج

عنوان:بررسی الگوی سنی ازدواج ،عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج

چکیده

کشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود ۳۵% جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید .
براساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۶۵ از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد که ۹۹ در صد از زنان کشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یک درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند .
شاخص دیگر میانگین طول مدت ازدواج است که این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.
الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است که شوهر باید از زن بزرگتر باشد و میزان تفاوت سن حداقل ۵ سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند.
همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در کشور طی سالهای دهه ۶۰ بین ۸/۴ تا ۱/۵ بوده است  اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یک طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان ۱۸ و برای زنان را ۱۵ سال اعلام نمود.
آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا که فرمول زیر را که از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.

Ezdj

فهرست مطالب

بیان مسئله
نمایش میانگین سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق
عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج
عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج
عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج
عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد
عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه
فرضیات
روش تحقیق
نمونه گیری
ملاحظات اخلاقی
پیش آزمایی
نتیجه بررسی
هرم سنی به تفکیک روستا و شهر در کل کشور
جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در کل کشور در سال ۱۳۸۲
متولدین سالهای    گروه سنی     زن    مرد    کل جمعیت
جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در روستا در سال ۱۳۸۲
هرم سنی روستایی به تفکیک
هرم سنی شهری به تفکیک تاهل
هرم سنی به تفکیک تاهل و تجرد
گروه های سنی
گروه های سنی ازدواج
تغییرات میانگین سن ازدواج در زن و مرد در طی سالهای مورد مطالعه
در کل کشور
مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن زن
اختلاف سن به تفکیک سن زن در کل کشور(در سالهای ۷۵-۷۹
مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن مرد
برآورد وضعیت الگوی سنی ازدواج در آینده کشور
مقایسه تعداد موارد ازدواج درهر گروه سنی به تفکیک زن و مرد
آغاز بحران
برآورد رقمی
پیشگیری
نتیجه گیری
منابع

بررسی الگوی سنی ازدواج ،عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۸ آبان ۱۳۹۴
45 بازدید