بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

موضوع:

بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال ۷-۵ سال استان تهران

چکیده

پژوهش به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال ۷-۵ سال استان تهران پرداخته است.

برای تشخیص کودکان بیش فعال از پرسشنامه کانرز استفاده شده و همینطور از سینی شن بعنوان ابزار استفاده شد.

ازآنجائیکه آزمودنیها دردو گروه آزمایش و کنترل قرار داشتند گروه آزمایشی مورد درمان قرارگرفتند اما گروه کنترل که  از شیوه‌ی آموزش مهد کودک استفاده کرده بودند با افزایش بیش فعالی روبرو شدیم که در این پژوهش شیوه‌ی آموزشی مهد کودک‌ها مورد انتقاد قرار گرفت.

مقدمه

ما اکنون در زمانی زندگی می کنیم که تمام چیزها بسرعت درتغییرند و باورها، نظرات و عقاید مربوط به ماهیت کودکان از آن مستثنی نیستند، ولی امروزه، مثل همیشه والدین تأثیر قابل توجهی در دنیای کودک اعمال می نمایند.
(آزاد ۱۳۸۰ ص ۳۵۴).

سالهاست که پزشکان و متخصصان بهداشت بوجود پدیده ای به نام شیطنت افراطی پی برده اند. رفتارهای عجیب و افراطی در بچه ها که همیشه در بررسی و برخورد با آن گرفتار مشکلات فراوان بوده اند، طی سالهای متمادی فرضیه‌ی صدمات مغزی هنگام تولد که فرضیه‌ی کاملاً قابل قبولی می نمود و بیش تر پزشکان وقتی از یافتن توضیحی برای رفتارهای غیرعادی بچه ها عاجز می ماندند با توسل به اصطلاح صدمات مغزی خفیف از زیر بار برخورد مسئولانه شانه خالی می کردند

یکی از رایج ترین اختلالات دوران کودکی، اختلال کمبود توجه –بیش فعالی است که در اغلب موارد تا دوران بزرگسالی نیز ادامه پیدا می کند.

کودکان مبتلا به این اختلال بدون اینکه فکر کنند، مدام به اطراف حرکت می‌کنند. آن هاممکن است خواست ها و انتظارات اطرافیانشان را درک کنند ولی به دلیل اینکه قادر به توجه کافی نیستند و نمی توانند مدتی آرام بیشینند و تمرکز کنند، توانایی پیروی کردن از دستورهای آنان را ندارند (سلحشور ۱۳۸۴ ص ۴۱).

تاکنون برای اختلال کمبود توجه- بیش فعالی درمان قطعی و خاص پیدا نشده است ولی بنحوی میتوان با استفاده از روش های گوناگون، علائم آن را تحت کنترل درآورد (همان منبع).

 درمانهایی که برای کاهش علایم اختلاف کمبود توجه- بیش فعالی توصیه می شود عبارتند از :

رژیم های خوراکی، تمرینات بدنی (مثل یوگا، آرام سازی عضلانی) تمرین تمرکز، آموزش های دیداری، گفت و گو دو به دو، بازی درمانی و روان درمانی های فردی

پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی را در درمان  کودکان بیش فعال ۷-۵ ساله استان تهران مورد بررسی قرار می دهد.

بازی راهی است که بزرگسالان رایاری می دهد تا انتظارات و تصویرهای اجتماعی کودکان را درک و اصلاح کنند. در بازی درمانی  کودکان تشویق می شوند که بعضی از امور را  اجرا کنند و درمانگر به آن واکنش نشان دهد یا درآن شرکت می کنند (پاول هنری ماسن و دیگران ۱۳۶۸ ص ۳۹۱).

بازی به کودک کمک می کند که خود را بشناسد و با کشف قابلیتهای ذهنی و فیزیکی و با به کارگیری قوه‌ی تخیل خود دنیای پیرامونش را شناسایی کند، افق دیدش را وسعت دهد و درذهن جهان پیرامونش را به مجموعه ای قابل اراده تبدیل نماید و درجریان قوی عواطف و احساساتی که از دنیای خارج به طرف او درحرکت است، اختیار هدایت ذهنش را به دست بگیرد. بازی وسیله ای است که کودک از طریق آن می تواند عواطف مثبت خود را بیان کرده و ازمیان احساسات منفی راهی بگشاید

فهرست عناوین

فصل اول ……………………………… ۱

مقدمه………………………………… ۲

بیان مسئله …………………………… ۵

ضرورت و هدف پژوهش …………………….. ۷

فرضیه‌ی پژوهش …………………………. ۹

سوال پژوهش …………………………… ۹

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها…………… ۹

فصل دوم ……………………………… ۱۱

اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)……. ۱۲

نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکان .. ۱۲

عوامل مؤثر در بروز بیماری ……………… ۲۱

شیوع ………………………………… ۲۵

بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت ………….. ۲۶

سبب شناسی ……………………………. ۲۷

خصوصیات بالینی (ADHD)………………….. 28

درمان ……………………………….. ۳۰

دارو درمانی ………………………….. ۳۱

رفتار درمانی …………………………. ۳۴

روشهای عامل سنتی ……………………… ۳۴

بازی چیست؟……………………………. ۳۶

عوامل مؤثر در بازی ……………………. ۳۷

تأثیر جنس ……………………………. ۳۷

تأثیر هوش ……………………………. ۳۸

تأثیر سن …………………………….. ۳۹

تأثیر محیط …………………………… ۳۹

بازی واهمیت آن ……………………….. ۴۰

ارزشهای بازی …………………………. ۴۱

انواع بازی از دیدگاه پیاژه …………….. ۴۳

بازی تمرینی ………………………….. ۴۳

انواع بازیهای تمرینی ………………….. ۴۵

بازی نمادین ………………………….. ۴۶

مراحل بازیهای نمادین ………………….. ۴۷

انواع بازیهای نمادین ………………….. ۴۸

بازی با قاعده ………………………… ۵۱

نظریه های مربوط به بازی ……………….. ۵۲

نظریه‌ی انرژی اضافی یا مازاد…………….. ۵۲

نظریه‌ی پیش تمرین ……………………… ۵۳

نظریه‌ی استراحت و رفع خستگی …………….. ۵۳

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای اجدادی ………….. ۵۴

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای غریزی …………… ۵۵

نظریه‌ی جبران …………………………. ۵۵

نظریه‌ی اصل لذت ……………………….. ۵۶

کاتارسیس …………………………….. ۵۶

دیدگاه دکرولی درمورد بازی ……………… ۵۷

دیدگاه فروبل …………………………. ۵۸

دیدگاه ژان شاتو ………………………. ۵۸

دیدگاه پرز …………………………… ۵۹

دیدگاه اشترن …………………………. ۶۰

دیدگاه شارلوت بوهلر …………………… ۶۰

دیدگاه هارلوک ………………………… ۶۱

دیدگاه اسپادگ ………………………… ۶۲

طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی ۶۴

طبقه بندی لوون فلد ……………………. ۶۶

بازیها از نظر اجرا ……………………. ۶۶

اسباب بازی …………………………… ۶۸

ویژگی های اسباب بازی ………………….. ۶۹

انواع اسباب بازی ……………………… ۷۰

ارزش درمانی بازی ……………………… ۷۶

بازی درمانی چیست؟……………………… ۷۷

بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع …….. ۷۸

انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی … ۷۹

بازی درمانی فعال ……………………… ۷۹

بازی درمانی غیرفعال …………………… ۸۰

بازی درمانی گروهی …………………….. ۸۱

مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم ……. ۸۲

اتاق بازی درمانی ……………………… ۹۰

شن بازی درمانی و تاریخچه آن ……………. ۹۱

اهمیت شن در تکنیک دنیا ………………… ۹۹

گستره‌ی نظریه کاف درشن بازی …………….. ۱۰۴

فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی ……….. ۱۰۶

قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ ……… ۱۰۸

تعبیر وتفسیر با تأخیر …………………. ۱۱۰

از رمز درآوردن سینی های شن …………….. ۱۱۳

کودک از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد؟.. ۱۱۵

مراحل رشدی پیاژه در شن بازی کودکان ……… ۱۱۹

مروری بر تحقیقات انجام شده …………….. ۱۲۵

فصل سوم ……………………………… ۱۳۶

مقدمه ……………………………….. ۱۳۷

جامعه آماری ………………………….. ۱۳۷

نمونه وروش نمونه گیری …………………. ۱۳۷

ابزار پژوهش…………………………… ۱۳۸

مقیاس درجه بندی معلم کانرز …………….. ۱۳۹

روش آماری ……………………………. ۱۴۰

روش اجرا……………………………… ۱۴۰

مشاهدات بالینی ……………………….. ۱۴۱

فصل چهارم ……………………………. ۱۴۳

فرضیه ‌ی پژوهش ………………………… ۱۴۴

جداول ……………………………….. ۱۴۴

نمودار ………………………………. ۱۴۷

فصل پنجم …………………………….. ۱۴۸

بحث و نتیجه گیری ……………………… ۱۴۹

لزوم آموزش والدین و آموزگاران ………….. ۱۵۱

درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) با رویکرد شناختی – رفتاری …………………………………….. ۱۵۲

انتقادات …………………………….. ۱۶۱

پیشنهادات ……………………………. ۱۶۲

پیوست………………………………… ۱۶۴

منابع ……………………………….. ۱۶۷

بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۱ آذر ۱۳۹۵
65 بازدید