بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس واریته مایکوئیدس و مایکوپلاسما کاپری کولوم واریته کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزهای کشتارشده به روش PCR

جهت دریافت درجه دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی

موضوع:

بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس واریته مایکوئیدس و مایکوپلاسما کاپری کولوم واریته کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزهای کشتارشده به روش PCR

چکیده :

 کلاستر مایکوپلاسما مایکوئیدس در برگیرنده مهمترین پاتوژنهای تنفسی نشخوارکنندگان است که سالیانه، خسارات اقتصادی سنگینی بر صنعت دامپروری کشورهای جهان وارد می‌کند. اخیرا شیوعهای بازپدیدی از عفونتهای پلوروپنومونی نشخوارکنندگان در منطقه خاورمیانه گزارش شده است. در این شرایط تعیین وضعیت گله‌های کشور از نظر آلودگی به گونه‌های پاتوژن این کلاستر، از اهمیت خاصی برخوردار است. هنوز گزارشی از شناسایی و جداسازی گونه‌های درگیر از عفونت پلوروپنومونی در ایران بدست نیامده است. عدم برخورداری از خصوصیت پاتوگونومیک در نمونه‌های بالینی و دشواریهای فراوان جداسازی میکروارگانیسم، به ضرورت شناسایی و بکارگیری روشهای تشخیصی جایگزین افزوده است.

 علاوه بر این، دستیابی به روشی کاربردی و سریع، در تشخیص عفونتهای تنفسی گله‌ها و تخمینی از وضعیت عفونت در ایران، مدنظر این تحقیق بوده است.

در این مطالعه‌، ۱۰۰ نمونه ریه با ضایعات مشکوک به عفونتهای تنفسی مایکوپلاسمایی از ۱۰۰  گله مشکوک (۵۰ گله گاو،۳۰ گله گوسفند،۲۰ گله بز) در اطراف کرمانشاه ، در سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۴ جمع آوری شدند. ضایعات ماکروسکوپی شامل کبدی شدن ریه‌ها با زخم‌های خاکستری و سفید(جامد شدن) و ظاهر منقوط با یا بدون فیبرین بودند. نمونه‌ها در محیط کشت PPLO براث و آگار کشت داده شدند. پس از پاساژهای متعدد،از ۲۳ گله مشکوک،تک کلونی تخم‌مرغی شکل مایکوپلاسما جداشد(۱۱ گله گاو،۸ گله گوسفند،۴ گله بز).

اما در واکنش, PCR63  گله عفونت مایکوپلاسمای تنفسی نشان دادند (۳۷ گله گاو، ۱۷ گله گوسفند، ۹ گله بز).

این امر، مبین این نکته است که علیرغم اینکه جداشدن عامل مایکوپلاسمایی از نمونه‌ها در محیط کشت، اساس تعیین وضعیت عفونت‌های مایکوپلاسمایی قلمداد می‌شود، اما  سخت‌رشد بودن گونه‌های مورد مطالعه در محیط کشت و عدم دستیابی سریع به نتیجه، کارآیی این روش تشخیصی را در پایش متداول عفونت گله‌ها زیر سوال برده است.

    علاوه بر این، بکاربردن آنتی بیوتیکهای متنوع در دوره درمان و از بین رفتن میکروارگانیسم در خلال جمع آوری نمونه، ‌نتایج رشد در محیط کشت مایکوپلاسما را دستخوش تغییر داده است.

pcr2

فهرست مطالب

عنوان

الف- مقدمه………………………………………. ۱

ب-چکیده…………………………………………. ۳

فصل اول:کلیات …………………………………… ۵                                                                                                                   

۱- تاریخچه    …………………………………… ۶                                                                                                              

۲- خصوصیات کلی مایکوپلاسما…………………………. ۶

۳- مقاومت مایکوپلاسماها…………………………… ۸

۴- طبقه بندی مایکوپلاسماها………………………… ۹

۵- طبقه بندی کلاستر مایکوئیدس……………………… ۱۲

۶- فیلوژنی……………………………………… . ۱۴

۷- ساختمان  ……………………………………. ۱۵

۱-۷-ساختمان مایکوپلاسما مایکوئیدس …………………… ۱۵

۲-۷- ساختمان مایکوپلاسما کاپری کولوم ………………. ۱۷

۸- بیولوژی مولکولی………………………………. ۱۹

۹- توالی‌های تکراری………………………………. ۲۳

۱۰- پروتئینهای سطحی……………………………… ۲۵

۱۱- فاکتور حدت………………………………….. ۳۰

۱۲- آنالیز پروتئین  …………………………….. ۳۲

۱۳- طبقه بندی سویه‌ها ……………………………. ۳۴

۱۴- مشخصات گونه مایکوئیدس………………………… ۳۵

۱۵- کشت و رشد گونه مایکوئیدس …………………….. ۳۸

۱۶- کشت و رشد گونه کاپری کولوم …………………… ۴۱

۱-۱۶- محیط Thiacourt  ……………………………… ۴۱

۱۷- بیماری پلوروپنومونی واگیر گاوان……………….. ۴۴

۱-۱۷- علائم بالینی ……………………………….. ۴۵                                      

۲-۱۷- علائم کالبدگشایی بیماری ……………………… ۴۷

۳-۱۷- پاتوژنز …………………………………… ۵۰

۱-۳-۱۷- مکانیسمهای مقابله با دستگاه ایمنی…………… ۵۳

۴-۱۷- اختصاصیت میزبان…………………………….. ۵۷

۵-۱۷- انتقال بیماری  …………………………….. ۵۸

۶-۱۷- سیر همه گیری ………………………………. ۵۹

فهرست

عنوان

۱-۶-۱۷- مخزن…………………………………….. ۵۹    

۲-۶-۱۷- راه انتقال……………………………….. ۵۹

۷-۱۷- پیشگیری و کنترل…………………………….. ۶۰

۱-۷-۱۷- اقدامات لازم برای حفاظت مناطق عاری از بیماری….. ۶۱

۲-۷-۱۷- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری………………. ۶۲

۳-۷-۱۷- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی…………….. ۶۳

۱۸- بیماری پلوروپنومونی واگیر بزان ……………….. ۶۳

۱-۱۸- علائم بالینی ……………………………….. ۶۴

۲-۱۸- علائم کالبد گشایی……………………………. ۶۶

۱۹- گونه مایکوپلاسما کاپریکولوم کاپریکولوم………….. ۶۹

۱-۱۹- سندروم MASKePs…………………………….. 70

۲-۱۹- علائم بالینی………………………………… ۷۱

۳-۱۹- علائم کالبد گشایی……………………………. ۷۱

۴-۱۹- سندروم آگالاکتیه واگیر……………………….. ۷۳  

۲۰- گونه مایکوپلاسما کاپری ……………………….. ۷۳ 

۱-۲۰- بیماریزایی ………………………………… ۷۳

۲-۲۰- علائم کالبد گشایی……………………………. ۷۴

۲۱- سیر همه‌گیری…………………………………  ۷۵

۱-۲۱-مخزن……………………………………… ..  ۷۵

۲-۲۱-راه انتقال…………………………………   ۷۶

۳-۲۱-جمعیت میزبان……………………………….  ۷۷

۲۲-پیشگیری وکنترل ………………………………    ۷۷

۱-۲۲- اقدامات لازم برای محافظت مناطق عاری از بیماری….   ۷۷

۲-۲۲- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری……………….  ۷۸

۳-۲۲- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی……………..  ۷۸

۲۳-واکسن………………………………………….  ۷۹

۱-۲۳-واکسن MmmLC ………………………………    ۷۹

۲-۲۳-واکسن Mccp …………………………………   ۷۹

۳-۲۳-واکسن Mcc  …………………………………  ۷۹ ۷۹-اختصاصیت میزبان در کلاستر مایکوئیدس  ………………  …….    ۸۰

فهرست

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

۲۵-تشخیص افتراقی……………………………….. ۸۰

۱-۲۵-شناسایی عامل بیماری زا …………………….. ..      ۸۱

۱-۱-۲۵-بررسی میکروسکوپیک اگزودای ریه از طریق تهیه اسمیر یا برش بافتی     ۸۱

۲-۲۵- تشخیص آزمایشگاهی ………………………….  ۸۱

۱-۲-۲۵- روش کشت و جداسازی………………………… ۸۱

۱-۱-۲-۲۵- انتخاب نمونه ها …………………………..  ۸۲

۲-۱-۲-۲۵- آماده سازی نمونه ها …………………….    ۸۲

۳-۲۵- تستهای بیوشیمی……………………………. ۸۳

۴-۲۵- روشهای سرولوژی……………………………. ۸۵

۱-۴-۲۵- عوامل موثر در آزمایشات سرولوژی ………………      ۸۵

۲-۴-۲۵- تست مهاری رشد  …………………………….  ۸۷

۳-۴-۲۵- تست ایمونو فلورسانس ………………………..  ۸۸

۴-۴-۲۵- تست رسوب ژلی…………………………….. .. ۸۸

۵-۴-۲۵- تست فیکساسیون کامپلمان ……………………..  ۸۹

۶-۴-۲۵- تست ممانعت از هماگلوتیناسیون ………………..  ۸۹

۷-۴-۲۵- تست آگلوتیناسیون لاتکس…………………….. ۹۰

۸-۴-۲۵- تست الیزای رقابتی………………………… ۹۱

۹-۴-۲۵- سایر تستهای تشخیصی……………………….. ۹۴

۵-۲۵ – مشکلات روشهای سنتی………………………… ۹۴

۶-۲۵- تشخیص با استفاده از PCR……………………. 95

فصل دوم: روش کار

۲۶- روش کار …………………………………… ۱۰۱

۱-۲۶- جمع آوری نمونه ……………………………… ۱۰۱

۱-۱-۲۶- مواد لازم………………………………….. ۱۰۱

۲-۱-۲۶- بخش جمع آوری نمونه……………………….. ۱۰۱

۳-۱-۲۶- نمونه برداری ……………………………. ۱۰۳

۲-۲۶- کشت و جداسازی نمونه ها……………………… ۱۰۴

۱-۲-۲۶- مواد لازم ……………………………….. ۱۰۴

فهرست

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

۲-۲-۲۶- طرز تهیه محیط کشت اختصاصی برای جداسازی مایکوپلاسمای نشخوار کنندگان         ۱۰۶

۱-۲-۲-۲۶- مواد لازم ……………………………… ۱۰۶

۲-۲-۲-۲۶- روش تهیه محیط کشت…………………………. ۱۰۷

۳-۲۶- استخراج DNA مایکوپلاسما…………………….. ۱۰۹

۱-۳-۲۶- روش استخراج DNA از نمونه های ارسالی………….. ۱۰۹

۴-۲۶- فرایند PCR ………………………………. 110

۱-۴-۲۶- مواد لازم ……………………………….. ۱۱۰

۲-۴-۲۶- آماده سازی مواد جهت واکنش PCR ………………. 112

۱-۲-۴-۲۶- افزوده سازی DNA نمونه‌ها ……………….. ۱۱۲

۲-۲-۴-۲۶- افزوده سازی DNA کلونیهای جدا شده………… ۱۱۵

۳-۲-۴-۲۶- تهیه مخلوط اصلی اولیه…………………… ۱۱۵

۳-۴-۲۶- پرایمرها………………………………… ۱۱۵

۴-۲۶- واکنش PCR………………………………… 117

۵-۲۶- تهیه ژل الکتروفورز ……………………….. ۱۱۸ 

۱-۵-۲۶- طرز تهیه محلول اتیدیوم برماید ………………. ۱۱۹

۶-۲۶- الکتروفورز …………………………………. ۱۲۱

۷-۲۶- رویت باندهای ایجاد شده ……………………. ۱۲۲

 

فصل سوم: نتایج

۲۷- نتایج …………………………………….. .. ۱۲۴

۱-۲۷- جداسازی………………………………….. ۱۲۴

۱-۱-۲۷- بررسی عملکرد محیط کشت…………………….. ۱۲۴

۲-۱-۲۷- نتایج کشت نمونه های ارسالی ……………….. ۱۲۴

۱-۲-۱-۲۷- نتایج روز پنجم  ……………………….. ۱۲۵

۲-۲-۱-۲۷- نتایج روزهفتم تا دهم……………………. ۱۲۵

۳-۲-۱-۲۷- نتایج روزپانزدهم……………………….. ۱۲۶

۲-۲۷- نتایج  PCR  ………………………………… ۱۲۶

۱-۲-۲۷- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر جنس ………… ۱۲۶

۲-۲-۲۷- تائید کلونی های جدا شده…………………… ۱۲۷

۳-۲-۲۷- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر کلاستر مایکوئیدس. ۱۲۷

۴-۲-۲۷- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه آگالاکتیه… ۱۲۸

۵-۲-۲۷- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه مایکوئیدس کلونی بزرگ          ۱۲۹

۳-۲۷- نتایج کالبد گشایی…………………………. ۱۳۰

۱-۳-۲۷- معیار انتخاب ……………………………. ۱۳۰

عنوان

فصل چهارم: بررسی نتایج

نمودارها…………………………………………. ۱۳۱

فصل پنجم: بحث

۲۸- بحث …………………………………………. ۱۳۹  

۱-۲۸- ضایعات کالبد گشایی…………………………… ۱۳۹

۲-۲۸- میزان وقوع عفونت تنفسی مایکوپلاسما ………….. ۱۴۱

۳-۲۸- روش کشت………………………………….. ۱۴۲

۴-۲۸- روش  PCR  ………………………………… ۱۴۷     

۵-۲۸- فراوانی گونه ها ………………………….. ۱۵۲

۲۹- خلاصه انگلیسی……………………………….. ۱۵۹

۳۰- منابع …………………………………….. .. ۱۶۰

 

 

 

بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس واریته مایکوئیدس و مایکوپلاسما کاپری کولوم واریته کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزهای کشتارشده به روش PCR
قیمت : 5300 تومان
حجم فایل : 2.41 مگابایت
DocFile
۷ آذر ۱۳۹۵
92 بازدید