بررسی اثرات شرایط محیطی بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

پایان نامه کارشناسی

مهندسی برق ـ  الکترونیک

موضوع :

بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی تجهیزات نیروگاه بخاری

۱ ـ ۱ ـ مقدمه

۱ ـ ۲ ـ دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ مقدمه

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ اکونومایزر

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ درام

۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ لوله های دیوارهای محفظه احتراق یا اوپراتور

۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ سوپر هیترها

۱ ـ ۲ ـ ۶ ـ دی سوپر هیتر ها یا اتمپراتورها

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ری هیترها

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ جنس لوله های بویار

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ ـ ساختار میکروسکوپی  فولادها

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ ـ اورهیت شدن لوله های بویلر

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۳ ـ تغییرات ساختار فولاد در تحت اورهیت

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۴ ـ اتفاقات اورهیت در نیروگاهها

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۵ ـ بحث و نتیجه گیری

۱ ـ ۳ ـ گرمکن های آب تغذیه

۱ ـ ۴ ـ کوره یا محفظه حتراق

۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ ساختمان مشعلها و روشن پودر کردن سوخت در آنها

۱ ـ ۵ ـ تجهیزات جانبی دیگ بخار

۱ ـ ۵ ـ ۱ ـ گرمکن های هوا

۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ دریچه های کنترل هوا یا دمپرها

۱ ـ ۵ ـ ۳ ـ دودکش

۱ ـ ۶ ـ فنهای نیروگاه

۱ ـ ۷ ـ والوها

۱ ـ ۸ ـ سیستمهای مرتبط با دیگ بخار

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ مقدمه

۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ سیستم کنترل آب تغذیه

۱ ـ ۸ ـ ۳ ـ سیستم کنترل درجه حرارت بخار

۱ ـ ۸ ـ ۴ ـ کنترل فشار بخار

۱ ـ ۸ ـ ۵ ـ کنترل سیستم احتراق

۱ ـ ۸ ـ ۵ ـ ۱ ـ کنترل هوای مشعل

۱ ـ ۸ ـ ۵ ـ ۲ ـ کنترل سوخت مشعل

۱ ـ ۸ ـ ۵ ـ ۳ ـ کنترل فشار محفظه احتراق

۱ ـ ۹ ـ ۱ ـ مقدمه

۱ ـ ۹ ـ ۲ ـ اصول کار و وظایف کندانسور

۱ ـ ۹ ـ ۳ ـ  اثرات وجود هوا در کندانسور

۱ ـ ۹ ـ ۴ ـ انواع کندانسور از نظر خنک سازی بخار

۱ ـ ۹ ـ ۵ ـ وسایل حفاظتی کندانسور

۱ ـ ۹ ـ ۶ ـ تمیز کردن کندانسور

۱ ـ ۱۰ ـ سیستمهای آب گردشی خنک کننده کندانسور

۱ ـ ۱۰ ـ ۱ ـ مقدمه

۱ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ انواع سیستمهای خنک کن

۱ ـ ۱۰ ـ ۳ ـ سیستم یکبارگذر

۱ ـ ۱۰ ـ ۴ ـ سیستم چرخشی

۱ ـ ۱۰ ـ ۵ ـ سیستم ترکیبی

۱ ـ ۱۱ ـ توربین بخار و انواع طبقه بندی آن

۱ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ مقدمه

۱ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ طبقه بندی توربین بخار

فصل دوم : بررسی اثرات شرایط محیطی بر روی عملکرد نیروگاههای بخار

۲ ـ ۱ ـ اثر کمیت های ترمودینامیکی ( فشار و دما ) بروی بازده سیکل نیروگاه

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ وظیفه اصلی چگالنده

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ سیستم آب گردشی نیروگاه

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ عوامل موثر بر برج خنک کن نیروگاه

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ اثرات شرایط محیطی بر کندانسور

۲ ـ ۳ ـ اثرات شرایط محیطی بر روی عملکرد لوبلیر نیروگاه

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ اثرات فشار و دمای محیط بر روی عملکرد بویلر

۲ ـ ۴ ـ بررسی نمونه ای اثرات شرایط محیطی بر عملکرد  نیروگاه بخاری ( تبریز )

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ تاثیر درجه حرارت محیط در مصرف داخلی

۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ تاثیر درجه حرات محیط در مصرف آب نیروگاه

images5

نتیجه گیری

۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ تاثیر درجه حرارت کم محیط در بهینه سازی مصرف داخلی نیروگاه تبریز

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ تاثیر درجه حرات در افزایش تلفات و کاهش عمر الکتروموتورهای سوخت

۲ ـ ۵ ـ بررسی علل خوردگی لوله های کندانسور واحد یک نیروگاه تبریز

۲ ـ ۵ ـ ۱ ـ شرایط کاری و مشخصات فنی لوله های کندانسور

۲ ـ ۵ ـ ۲ ـ وضعیت ظاهری نمونه لوله

۲ ـ ۵ ـ ۳ ـ نتایج آزمایشات

۲ ـ ۵ ـ ۴ ـ فرم مقطع سوراخ

۲ ـ ۵ ـ ۵ ـ بررسی زیر ساختار لوله

۲ ـ ۵ ـ ۶ ـ علل خوردگی و سوراخ شدن نمونه مورد آزمایش

۲ ـ ۵ ـ ۷ ـ پیشنهادات

۲ ـ ۶ ـ بررسی نمونه ای اثرات شرایط محیطی بر عملکرد نیروگاه بندرعباس

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ اثرات شرایط محیطی بر عملکرد بویلر و تاثیر آن بر طراحی بویلر

۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ اثرات شرایط محیطی بر عملکرد توربین

۲ ـ ۶ ـ ۳ ـ اثرات شرایط محیطی بر ژنراتور

۲ ـ ۶ ـ ۴ ـ اثرات شرایط محیطی بر کندانسور

۲ ـ ۷ ـ بررسی نمونه ای اثرات شرایط محیطی بر روی عملکرد نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان

۲ ـ ۷ ـ ۱ ـ اثرات شرایط محیطی بر روی عملکرد بویلر

۲ ـ ۷ ـ ۲ ـ اثرات شرایط محیطی بر عملکرد کندانسور

فصل سوم

نتیجه گیری

مراجع

 

بررسی اثرات شرایط محیطی بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۶ دی ۱۳۹۵
102 بازدید