اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی

فهرست مطالب

lفصل اول : نمایش داده ها در کامپیوتر

lفصل دوم : قسمت های یک سیستم کامپیوتری

lفصل سوم : استفاده از اسمبلر

lفصل چهارم : دستورالعملهای اساسی

lفصل پنجم : انشعاب و حلقه

lفصل ششم : روال ها

lفصل هفتم : عملیات رشته ها

lفصل هشتم : سایر حالت های آدرس دهی

lفصل نهم : دستکاری بیت ها

lفصل دهم : وقفه و ورودی / خروجی

lفصل یازدهم : پردازش اسمبلی

lفصل دوازدهم : ماکرو ها و اسمبلی شرطی

Untitled

اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۶ اسفند ۱۳۹۳
56 بازدید