ارتباط مؤلفه های هوش هیجانی و ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مؤلف ههای هوش هیجانی
و ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان اجرا شد.
روش: این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون چندگانه بود. ۵۰۰ نفر از
۵ و ۷ آموزش و ، دان شآموزان دختر مقطع متوسطه و پی شدانشگاهی مناطق ۲
پرورش شهر مشهد که به شیوه تصادفی طبق های خوش های انتخاب شده بودند با
استفاده از پرسشنام ههای ویژگیهای جمعی تشناختی، ریسک فرار از منزل و هوش
هیجانی بار  اون مورد بررسی قرار گرفتند.
یافت هها: تحلیل داد هها نشان داد که بین هوش هیجانی کلی و برخی از مؤلف ههای
آن شامل احترام به خود، شادکامی، واقعی تسنجی، خودآگاهی هیجانی، تحمل
استرس، انعطا فپذیری، مهارت تکانه، مسئولی تپذیری اجتماعی و حل مسئله با
ریسک فرار دختران از منزل همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل
رگرسیون به ترتیب حاکی از نقش برجست هتر واقعی تسنجی، مهارت تکانه و
شادکامی بر ریسک فرار دختران از منزل بود.
نتایج: نتایج از تأثیر احتمالی مؤلف ههای هوش هیجانی بر ریسک فرار دختران از
منزل حمایت م یکند. مؤلفه واقعی تسنجی برجست هترین متغیر در پی شبینی ریسک
فرار دختران از منزل بود.

دانلود رایگان

۶

ارتباط مؤلفه های هوش هیجانی و ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۲ شهریور ۱۳۹۴
88 بازدید