اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین،فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی

 عنوان:

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas  بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

سابقه و موضوع هدف :

باتوجه به رویکرد رو به گسترش مصرف داروهای گیاهی در درمان بیماری های مختلف از جمله دیابت، بررسی میزان اثر بخشی وعوارض احتمالی این داروها ، اهمیت زیادی دارد. لذادراین مطالعه اثرعصاره الکلی دانه های هویج(Daucus carota)  برسطح سرمی گلوکز،کلسترول وتری گلیسرید درموشهای دیابتی نوع I بررسشد.

مواد و روش ها:

دیابت ، در موشهای نر نژاد ویستار با تزریق STZ  mg/kg,ip)70 ( القاء ی شد. ۵ روزپس ازتزریق STZ نمونه های خونی ازسینوس کاورنوزای چشم حیوان جهت انداره گیری سطح سرمی گلوکز وکلسترول و تری گلیسرید جمع آوری شد. قند خون توسط دستگاه گلوکومتر انداره گیری شد و موشهایی که گلوکز بالای  mg/dl250 داشتند، دیابتیک درنظرگرفته شدند. سپس موشهای دیابتی دوز  mg/kg/day 200 عصاره دانه هویج ((Daucus carota را روزانه به مدت۶ روز توسط گاواژ دریافت کردند. پس از۶روز، سرحیوانات باگیوتین قطع گردید و از وریدگردنی خونگیری صورت گرفت و مجددا ًفاکتورهای فوق در سرم اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج حاصل ازاین بررسی نشان داد که سطح سرمی FBS، کلسترول و تری گلیسرید در موشهای دیابتی به طورمعنی داری درمقایسه با موشهای نرمال افزایش می یابد. تجویز عصاره (Daucus carota)  بادوز mg/kg/day200 به مدت ۶ روزبه طورمعنی داری سطح سرمی FBS و همچنین سطح سرمی کلسترول وتری گلیسرید را کاهش داد.

فهرست مطالب

پیشگفتار

اهداف و فرضیات

فصل اول :کلیات و مروری بر مطالعات گذشته……………………………………………………………. ۲

۱-۱- ساختمان و عملکرد پانکراس ……………………………………………………………………………….. ۲

۱- ۲- انسولین……………………………………………………………………………………………………… ۲

۱ -۳-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین……………………………………………………. ۳

۱ -۳-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین……………………………………………………. ۳

۱-۴- نقش های فیزیولوژیک انسولین……………………

۱-۴-۱- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات…………

 

۱-۴-۲- اثر انسولین بر متابولیسم چربی…………………………………………………………………………… ۱۰

الف) شیلومیکرونها………………………………….

…………………………………………..VLDL ب)

………………………………………………………………………………LDLج)

………………………..…………………………………HDLد)             

۱-۴-۳- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین…………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۴-۴-اثرات دیگرانسولین……………………………………………………………………………………… ۱۱

۱- ۵- گیرنده های گلوکز در غشاء………………………………………………………………………………. ۱۱

۱- ۶- دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین…………………………………………………………………………….. ۱۳

۱- ۶-۱- دیابت ملیتوس نوعI……………………………………………………………………………………. 14

۱- ۶-۲- دیابت ملیتوس نوعII………………………………………………………………………………….. 15

۱- ۷- علائم دیابت شیرین……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱- ۸- عوارض دیابت……………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱- ۹- بیماری دیابت و اختلال در متابولیسم چربی……………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱۰-دیابت وآنزیمهای کبدی………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۱۱- دیابت وعملکرد کلیه  …………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۱۲-  Streptozocin((STZ……………………………………………………………………………….. 28

۱-۱۳- داروهای شیمیایی و درمان دیابت ملیتوس………………………………………………………………… ۲۸

۱-۱۴- داروهای گیاهی و درمان دیابت………………….

۱-۱۵- گیاه Daucus Carota و دیابت ملیتوی……………………………………………………………….. ۲۹

فصل دوم: وسایل، مواد و روشها

۲-۱- وسایل……………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲- مواد……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۳- جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۴- گروههای مورد مطالعه…………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۵- روش تهیه عصاره دانه هویج……………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۶- روش القاء دیابت………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۷- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم…………………………………………………………….. ۳۷

۲-۸- روش انجام مطالعات بافت شناسی……………………

۲-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….. ۳۷

منابع……………………………………………

خلاصه انگلیسی

جداول ضمیمه

فصل سوم: نتایج

۳- ۱- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I…………………………………………………………………………   ۳۷

۳- ۲- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I…………………………………………………………………………. 38

۳- ۳- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 39

۳- ۴- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………………. 42

۳- ۵- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota     mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………………. 43

۳- ۶- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………………. 46

۳- ۷- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota       mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی اسیداوریک در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………. 44

۳- ۸- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………… 47

۳- ۹- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز برسطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………. 48

۳- ۱۰- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………….. 49

۳- ۱۱- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  . D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………….. 52

۳- ۱۲- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota      mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………….. 53

۳- ۱۳- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota       mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 54

۳- ۱۴- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 56

۳- ۱۵- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 57

۳- ۱۶- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 58

۳- ۱۷- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota     mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 61

۳- ۱۸- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 62

۳- ۱۹- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota     mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 63

۳- ۲۰- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و  گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 66

۳- ۲۱- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………. 67

۳- ۲۲- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلابین کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I…………………………………………………………….. 68

۳- ۲۳- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I…………………………………………………………….. 71

۳- ۲۴- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I…………………………………………………………………… 72

۳- ۲۵- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I…………………………………………………………………. 73

۳- ۲۶- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع

I. 76

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین،فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۶ آبان ۱۳۹۵
51 بازدید